Oiler

Co zrobić z przepracowanym olejem?

Olej odpadowy, powstały jako efekt procesu eksploatacji pojazdów lub przemysłowych maszyn, jest substancją, która wymaga szczególnej uwagi w kontekście ochrony środowiska. Właścicielami oleju przepracowanego mogą być zarówno przedsiębiorstwa, takie jak warsztaty samochodowe, jak i osoby prywatne, które własnoręcznie wymieniły olej w silniku samochodowym. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z jego toksycznych właściwości, więc aby uniknąć niebezpieczeństwa dla środowiska i naszego zdrowia, chcemy postąpić z olejem odpowiedzialnie. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, powinny przestrzegać przepisów prawa dotyczących prawidłowego gospodarowania olejem odpadowym.

Czego nie wolno robić z olejem odpadowym?

W Polsce obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące postępowania z olejem przepracowanym, mające na celu ochronę środowiska. Należy pamiętać, że nie wolno:

  1. Wylewać zużytego oleju do kanalizacji, ziemi, rzek, jezior ani innych źródeł wodnych. Olej przepracowany jest substancją toksyczną i może poważnie zanieczyścić wodę oraz szkodzić środowisku naturalnemu.
  2. Wyrzucać oleju odpadowego do zwykłych pojemników na odpady. Olej przepracowany to odpad niebezpieczny i łatwopalny, dlatego musi być przechowywany z zachowaniem ostrożności i nie może trafić do pojemnika ze zwykłymi odpadami.
  3. Spalać oleju przepracowanego w domowych piecach, kominkach ani innym źródle ciepła. Spalanie oleju przepracowanego w temperaturze, którą są w stanie osiągnąć domowe piece, prowadzi do wydzielania toksycznych, rakotwórczych substancji. Chociaż niski koszt ogrzewania kusi wielu posiadaczy oleju odpadowego, należy pamiętać, że oszczędności nie są warte ryzykowania zdrowiem. A na tych, którzy mimo wszystko zdecydują się palić w piecu zużyty olejem silnikowym, czekają wysokie grzywny.
  4. Mieszać oleju przepracowanego z innymi substancjami, takimi jak chemikalia, rozpuszczalniki lub inne oleje. Takie mieszanki mogą być jeszcze bardziej toksyczne i trudne do przetworzenia.

Co powinny zrobić z olejem osoby prywatne?

Osoby prywatne powinny oddać olej przepracowany do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). PSZOK to specjalne miejsca, gdzie można bezpiecznie i za darmo pozbyć się różnych rodzajów odpadów, w tym oleju przepracowanego. Punkty przyjmują również takie odpady, jak sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruz po remoncie, czy stare meble.
Osoby prywatne, które chcą pozbyć się oleju odpadowego zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny dla środowiska, powinny więc oddać go do PSZOK.

Alternatywą jest oddanie oleju do warsztatu samochodowego, o ile warsztat przyjmuje olej od klientów. Warsztat powinien posiadać odpowiednie zezwolenia i infrastrukturę do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania oleju przepracowanego. Wiele warsztatów samochodowych akceptuje olej przepracowany od swoich klientów i przekazuje go do właściwych punktów zbierania lub specjalistycznych firm zajmujących się recyklingiem i przetwarzaniem olejów, takich jak Oiler.
Pamiętaj jednak, że nie każdy warsztat postąpi z Twoim olejem odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. Zanim oddasz przepalony olej do warsztatu samochodowego, upewnij się, że Twój olej zostanie przekazany uprawnionej firmie zajmującej się utylizacją lub regeneracją oleju.

Czego przedsiębiorcy nie mogą zrobić z olejem przepracowanym?

Na przedsiębiorcach, którzy wytwarzają znacznie więcej oleju odpadowego, niż osoby prywatne, ciąż proporcjonalnie większa odpowiedzialność za nieodpowiednie postępowanie z nim. Podobnie jak osobom prywatnym, przedsiębiorstwom nie wolno spalać zużytego oleju, wylewać go do wody lub ziemi ani wyrzucać go do zwykłych pojemników na odpady. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą pamiętać, że nie wolno:

  1. Magazynować oleju przepracowanego na terenie przedsiębiorstwa w sposób niezgodny z przepisami. Olej należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych pojemnikach, a miejsce przechowywania oleju powinno być odpowiednio przygotowane i oznakowane. Szczegółowe wytyczne dotyczące wstępnego magazynowania odpadów niebezpiecznych przez ich wytwórcę określono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
  2. Używać oleju przepracowanego jak nowego lub sprzedawać go jako nowego oleju. Może to doprowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska, a w najlepszym przypadku zostanie negatywnie odebrane przez klientów przedsiębiorstwa.
  3. Oddawać oleju przepracowanego podmiotom, które postąpią z nim niezgodnie z prawem. Odpowiedzialność za odpady spoczywa na wytwórcy odpadu aż do momentu przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. To znaczy, że jeśli warsztat samochodowy odda olej odpadowy firmie, która postąpi z nim nielegalnie, to warsztat samochodowy również zostanie ukarany. Dlatego tak ważne jest oddawanie zużytego oleju zaufanym, renomowanym firmom.

Co powinni zrobić z olejem przedsiębiorcy?

Prawo wymaga od przedsiębiorców wytwarzających olej odpadowy, żeby oddawali go firmom, które zapewnią jego utylizację. Przedsiębiorcy mogą zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbiórkę, magazynowanie i utylizację odpadów. Przedsiębiorcy powinni więc upewnić się, że firma skupująca olej przepracowany, z którą współpracują, posiada wszystkie wymagane zezwolenia i działa zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Ważne jest również, aby prowadzić dokumentację związaną z przekazaniem oleju przepracowanego, tak aby można było udokumentować legalne i właściwe postępowanie z tym odpadem. Należy pamiętać, że faktura za przekazanie oleju do skupu nie jest wystarczająca — na każde przekazanie oleju odpadowego należy wypełnić kartę BDO, a przy odbiorach powyżej 500 litrów lub kilogramów konieczne jest wypełnienie dokumentu SENT. Na przedsiębiorców, którzy nie wystawiają odpowiednich dokumentów lub wystawiają je niezgodnie ze stanem faktycznym, czekają wysokie grzywny.

Oiler posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na zbiórkę, magazynowanie i przetwarzanie oleju odpadowego. Ułatwiamy naszym Klientom prowadzenie dokumentacji związanej z odbiorem oleju przepracowanego: nasi kierowcy są przeszkoleni w zakresie wypełniania dokumentów i zawsze chętnie w tym pomogą, a wszystkie dokumenty, które możemy zgodnie z prawem wystawić w Państwa imieniu, wypełniają pracownicy naszych oddziałów. Nasi Klienci wiedzą, że jeśli oddadzą nam olej przepracowany, nigdy nie będą mieć problemów w przypadku urzędowej kontroli.

Call Now Button