Oiler

Liderzy w odbiorze i recyclingu oleju odpadowego i odpadów na terenie całej Polski

O firmie

Oiler został założony w 1992 roku i początkowo funkcjonował jedynie jako przewoźnik zużytego oleju na Pomorzu. Po 30 latach i wielu zmianach strukturalnych Grupa Oiler to już 5 spółek, które razem obsługują cały proces zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w całym kraju. Nasze spółki specjalizują się nie tylko w usuwaniu i transporcie odpadów, ale też w przetwarzaniu oraz odzysku surowców.

Nasza Organizacja Odzysku przejmuje od przedsiębiorców ustawowy obowiązek recyklingu, a Waster i Oiler Sp. z o.o. prowadzą zbiórkę odpadów w całej Polsce. Obsługujemy też jednostki pływające, porty i stocznie. Następnie odzyskujemy surowce wtórne z odpadów w zakładzie Oiler Recyckling. Nad całym procesem czuwa nasza spółka matka – Oiler S.A.

W skład Grupy Oiler wchodzą:

Nasza spółka matka. To najstarsza z naszych firm, pełniąca funkcję nadzorczą wobec innych spółek z grupy Oiler. Jej siedziba znajduje się w Tczewie.

Jedna z największych organizacji odzysku w kraju. Przejmuje obowiązek regeneracji surowców spoczywający na producentach i importerach oleju smarowego i opakowań. Ten obowiązek, nałożony przez ustawę z 08.10.2020 (Dz.U. 2020 poz. 1903), firma rea-lizuje w całości – zarówno poprzez współpracę z zakładami recyklingowymi, jak i przy-gotowywanie oraz składanie do urzędu marszałkowskiego sprawozdania z realizacji obowiązku. Jej siedziba mieści się w Gdańsku.

Prowadzi zbiórkę odpadów stałych i oleju odpadowego od przedsiębiorstw na Pomo-rzu. Działa też w portach, stoczniach i na statkach, gdzie odbiera wody zaolejone (bil-ge), szlamy (sludge), zużyty olej silnikowy i popłuczyny. Pracuje zgodnie z sytemami BDO i SENT. Jej siedziba znajduje się w Gdyni.

Prowadzi zbiórkę odpadów stałych i oleju odpadowego od przedsiębiorstw w pozosta-łych rejonach Polski, a przez wiele lat funkcjonowała jako Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych. Pracuje zgodnie z systemami BDO i SENT. Jej siedziba mieści się w Toru-niu.

Nasz zakład przetwarzania odpadów i odzysku surowców wtórnych. Właśnie tutaj tra-fiają odpady stałe i oleje przepracowane zebrane przez Waster i Oiler Sp. z o.o. Stale rozbudowujemy i ulepszamy nasze instalacje. Dzięki temu rozszerzamy również kata-log odpadów, które zbieramy od Klientów.

Chcesz zgłosić odbiór? Skontaktuj się z nami!