Regulacje prawne

Wybór aktów prawnych dotyczących pracy na morzu i w portach morskich ułożony chronologicznie według daty ogłoszenia od ostatniej zmiany.

Rozporzadzeniepodstawa
Dz.U. 2021 poz. 2203: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2021 poz. 2110: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 1998: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2021 poz. 1821: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2021 poz. 1811: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 1546: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 1417: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 1030: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2021 poz. 1015: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Dz.U. 2021 poz. 935: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2021 poz. 871: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2021 poz. 476: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 310: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 89: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Dz.U. 2021 poz. 42: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do tej konwencji Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Dz.U. 2021 poz. 6: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 2425: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
Dz.U. 2020 poz. 2284: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 2290: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji na temat aktualnej ilości wód balastowych oraz przeprowadzonych operacji balastowych na statku Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Dz.U. 2020 poz. 1779: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 1622: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Dz.U. 2020 poz. 1528: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 1181: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2020 poz. 1089: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 2020 poz. 1097: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.