Komunikacja z akcjonariuszami

Na niniejszej stronie publikowane będą informacje dla akcjonariuszy oraz wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia Spółki.

Tczew, dnia 30 września 2020 roku
Oiler Spółka Akcyjna
ul. Malinowska 24A
83-110 Tczew

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Oiler Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 406252 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako Ustawa), niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd wskazuje, iż rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez Millennium Dom Maklerski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie – podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z art. 3281 § 2 ksh (w brzmieniu nadanym Ustawą), wybrany Uchwałą nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku. Spółka zawarła ze wskazanym podmiotem umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, w siedzibie Spółki, w dniach roboczych w godzinach 9-15 lub za pośrednictwem poczty kurierskiej umożliwiającej pokwitowanie odbioru dokumentów.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marek Kowalski